• Erasmus+ õpirändeprojekt “21. sajandi kool”

  Kevad 2019 tõi häid uudiseid rahvusvahelise koostöö vallast.SA Archimedesandis teada, et kool on saanud rahalise toetuse 15 870 eurot Erasmus+ õpirändeprojektile “21. sajandi kool”, mille käigus saavad kuus Surju õpetajat osaleda 2019/2020 õppeaastal kursustel Maltal, Itaalias, Kreekas ja Horvaatias.

  Projekti eesmärk on tõhustada uuenenud õpikäsituse elluviimist Surju koolis, kuna kooli üks eesmärk on toetada õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut. Kool peab väga oluliseks pakkuda kaasaegset, 21. sajandi nõuetele vastavat haridust, kus põhirõhk on loovuse, kriitilise mõtlemise ja infoanalüüsioskuste arendamisel. Kuna Surju kool on väga õppijakeskne ja saab pakkuda individuaalset lähenemist igale õppurile, on oluline, et õpetajad oleksid kursis uuemate arengutega haridusmaastikul. Õpirände projekti kaudu tõuseb õpetajate teadlikkus erinevatest Euroopa riikides praktiseeritavatest innovaatilistest meetoditest, mis aitab rikastada Surju koolis pakutavat õpikeskkonda. Oluline on väga heal tasemel võõrkeeleõpe ja digiõpetus, et õpilased saaksid konkurentsivõimelise hariduse ka väikesest koolist.

  Projekt kestab 14 kuud, augustist 2019 kuni septembrini 2020.

   

   

   

   

   

 • Koolitusel Maltal

  Algklasside inglise keele õpetajal oli võimalus parendada oma inglise keele oskuse taset ja inglise keele õpetamise metoodikat täiendkoolitusel Maltal koolis nimega Gateway School of English. Tänu koolitusele, ööbimisele peres ja tihedale suhtlemisele kursusekaaslastega Argentiinast, Prantsusmaalt, Hiinast, Venemaalt jm, suurenes sõnavara ja paranes suhtlemisoskus.

  Malta on tihedalt asustatud saareriik Sitsiilia lähistel Vahemeres, kus elatakse põhiliselt kahel saarel. Kui võrrelda saari Eestiga, siis üks neist on pindalalt veidi suurem Muhust ja teine veidi väiksem Vormsist. Neile kahele saarele aga mahub elama pool miljonit inimest.

  Huvitav oli kogeda kakskeelsust Maltal. Tundub, et enamus elanikkonnast räägib seal võrdselt nii inglise kui malta keelt ja seetõttu on inglise keele oskajal seal väga lihtne ringi liikuda. Lisaks on Malta elanikud väga lahked ja abivalmid turistide suhtes ning ringiliikumine saartel tundus väga turvaline. Kahel koolikülastusel käis valdav osa õppimisest inglise keeles, sekka oli kuulda veidi ka malta keelt. Mõnikord võib inglise keele kasutamise põhjuseks koolis olla see, et koolis on lapsi, kelle juured on mujal ning nad ei saa malta keelest aru. Samas on Maltal palju peresid, kus õpetatakse lapsele esimese keelena kohe selgeks inglise keel, et lapsel oleks tulevikus lihtsam globaliseeruvas maailmas hakkama saada.

  Maltal esimest kooli külastades tundus algul, et koolis on spordipäev. Kui ka järgmise kooli lapsed olid koolis ühesugustes dressides, siis selgus, et Malta koolides on alates sellest õppeaastast lubatud dress koolivormina. Igal koolil on oma värvi dress. Hakkas silma, et Malta koolides sooja koolilõunat ei pakuta. Kõigil õpilastel on kaasas oma võileivakarp.

  Põnev oli kuulda, kuidas Euroopa koolides nutivahendeid lubatakse kasutada. Meil Eestis on nutiseadmete kasutamine õppetöös igapäevane. Malta koolides aga ei olnud näha lapsi telefonidega ringi liikumas, need ei ole lubatud. Kui on vaja telefon kooli kaasa võtta, siis tuleb jätta see valvelauda. Prantsusmaa kolleegid rääkisid aga, et neil on telefonid koolis lubatud alles alates 15. eluaastast. Näiteks kursusel osalev prantsuse õpetaja mainis, et tema ostis oma pojale esimese telefoni alles siis, kui poeg sai 15-aastaseks.

  Õpirändel sõlmiti eTwinningu projekti kokkulepe Surju ja Prantsusmaa õpetaja vahel ning kaalutakse koostöövõimalusi Surju ja Malta õpilaste ja õpetajate vahel.

   

  Õpetaja Ave

   

 • Õuesõpe Itaalias

   Tänu Erasmus+ programmile oli oktoobris 2019 Surju kooli algklassi ning inglise keele õpetajal võimalus osaleda koos koolitusel Itaalias. Kaunis Bologna linnas tegeleti õuesõppe meetodite omandamise ning praktiseerimisega. Koolitusel osales 26 õpetajat erinevatest riikidest (Eestist, Lätist, Soomest, Poolast, Norrast, Kreekast, Rumeeniast, Slovakkiast, Bulgaariast). Koolitus andis hea võimaluse omandada erinevaid õuesõppe metoodikaid, neid koheselt kohapeal läbi mängida ning jagada ka teiste riikide õpetajatega omavahel häid mõtteid ja praktikaid. Õpetajatel oli võimalus parendada oma inglise keele oskuse taset läbi otsese suhtluse. Koos teiste õpetajatega arutleti ka erinevaid võimalusi oma koolides koolitusel õpitava läbiviimiseks. Kuna konkreetsel koolitusel osales palju erinevast rahvusest õpetajaid, tekkis ka mitmeid erinevaid diskussioone, sest geograafiliselt on erinevate riikide õuesõppe võimalused erinevad.

  Õuesõppe tegevused toimusid enamasti koolituskoha aias, Bolonga kesklinna tänavatel ning ka matkates kaunis mägises looduses. Koolituse läbiviimisel kasutati nii kaasaegseid nutivahendeid kui ka looduse poolt pakutavat (kivid, puulehed, oksad, metsarajad jne). Loomulikult tutvuti ka kohaliku elu ja kultuuriga, maitseti kohalikku toitu ning külastati ka Firenze linna, kus tutvuti Itaalia ajaloo ning tuntud vaatamisväärsustega.

  Antud koolitus oli põnev ja mitmekülgne, andis juurde mõtteid ja ideid õuesõppe läbiviimisel ning pani enam väärtustama meie riigi eripärasid õuesõppe läbiviimisel.

  Õp. Kersti ja Veronika      

 • Different ways to say hello, thank you, please and goodbye

  Surju kooli õpilased võtsid 2019/2020 õppeaastal osa rahvusvahelisest eTwinningu projektist.
  Etwinning on Euroopa koolide virtuaalne keskkond, kus osalejad saavad omavahel suhelda, koostööd teha ja projekte luua.
  Projekti peamine eesmärk oli erinevate võõrsõnade ja fraaside õppimine, e-raamatu loomine, logode, kaartide, videote ja koomiksite valmistamine. Projekti pädevusteks oli koostöö ja suhtlemispädevus, IKT ja õpipädevus. Nende pädevuste kaudu arendati õpilaste koostööoskust ja vastutustunnet, õpilased õppisid kasutama erinevaid veebikeskkondi ja arvutiprogramme, arendasid võõrkeele- ja emakeeleoskust.
  Projekti tegevuste käigus otsisid partnerkoolide õpilased sõnadele "Tere", "Aitäh", "Palun" ja "Hüvasti" emakeelseid sünonüüme, slängisõnu ja jagasid neid partnerkoolide õpilastega. Õpilastel tuli teha leitud sõnadest videoklippe, et teiste koolide õpilased saaksid kuulata sõnade hääldust. Partnerkoolide õpilased uurisid teiste õpilaste videoklippe ja sõnu ning tegid leitud materjalide põhjal uued videod. Pärast seda andsid õpilased tehtud tööde kohta partneritele tagasisidet.
  Projekti käigus kujundasid õpilased ka logosid ja jõulukaarte, lõid koomikseid ja otsisid sarnasusi erinevates keeltes. Toimus inglisekeelne videokonverents Kreeka õpilastega, kus osalejad said ennast tutvustada ning projektis olevat materjali demonstreerida.

  Kogutud materjalidest koostati e-raamat: https://www.storyjumper.com/book/read/83265825

  Projektis osalesid põhiliselt kooli 5. klassi õpilased. Koomiksite ja jõulukaartide tegemisel abistasid neid 4. klassi ja 6.-9. klassi õpilased ning videote tegemisel 2. klassi õpilased.
  Partneriteks olid Horvaatia, Prantsuse, Kreeka, Itaalia, Makedoonia, Poola, Rumeenia, Sloveenia, Hispaania, Itaalia, Portugali ja Türgi eakaaslased.
  Projekt oli huvitav, mitmekesine ja läks hästi korda. Rahvusvahelise koostööga, sealhulgas eTwinninguga soovitakse järgmisel aastal jätkata.
   
  Õp. Signe ja Ave
   
   
  Book titled 'Hello! Thank you!Please! Goodbye!'Read this book made on StoryJumper
   
 • eTwinningu parimate projektide hulgas ka meie oma!

  12. juunil tähistati veebiüritusel eTwinningu õppeaasta lõppu ning kuulutati välja 2020. aasta Eesti parimad eTwinningu projektid. Võitjaks tuli Narva lasteaia Põngerjas projekt, 2. koht läks Vastseliina Gümnaasiumile ja kolmas Kuressaare Vanalinna Kooli.

   Seitsme eripreemia hulgas oli ka meie kooli projekt "Different ways to say hello" ("Kuidas öelda "Tere")  - parima keeleprojekti eripreemia.

  Eksperdid iseloomustasid projekti järgnevalt: Väga tore  ja lihtne projekt. Eesti on algataja ja liitunud 15 riiki. Väga hästi organiseeritud Twinspace. Sellest võinuks tulla üliäge projekt, kuid esiletõstmist väärib see, et Eesti koolid on teinud suurepärast tööd ning kõrgelt hinnatav on suurepärane oma kooli sisene koostöö nii õpilaste kui õpetajate vahel. Hea idee oli ka projektipartnerite keeltes sarnasusi leida.

  Pikemalt lugege võistluse tulemustest SIIT koolielu.ee kodulehelt, parima keeleprojekti endaga saate aga lähemalt tutvuda klikates: http://www.surju.edu.ee/index.php/33-etwinning/584-the-different-ways-to-say-hello-thank-you-please-and-goodbye

   

  Täname kõiki projektis osalenud õpilasi ja neid juhendanud õpetajaid Avet ja Signet!

   

   

   

   

 • Knitting Around the Baltic Sea

  Augustis said Pärnu suvekoolis kokku Eesti eTwinningu projektidega tegelevad õpetajad, sealhulgas ka Surju kooli kaks eTwinningu mentorit. eTwinning on võimalus koolidele teha virtuaalselt rahvusvahelist koostööd läbi erinevate projektide ning sellega on Surjus tegeletud juba üle 10 aasta.

  Lisaks õppimisele esitleti seekord ka kogu talveperioodi kestnud projekti “Knitting Around the Baltic Sea” tulemust - kootud salli. Tegemist oli Soome-Eesti-Läti-Leedu eTwinningu koostööga, millest võtsid seekord õpilaste asemel osa ainult õpetajad.

  Idee said õpetajad külastades 2019. a mentorkoolituse raames Soomes Espoos Mankkaa kooli, kus õpetajate toas oli kõigil võimalus võimalus ühiselt kududa.

  Salli kudumist Soome lipuvärvides alustasid Sodankylä õpetajad polaarjoone tagant oktoobris 2019. Sall rändas järjest lõuna poole, liikudes Ylitornio ja Raahe kooli. Jõulude ajal jõudis sall postiga Eestisse Surju Põhikooli ning siit rändas see Peetri Lasteaed-Algkooli, Tabasalu Ühisgümnaasiumisse, Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli ja Vastseliina Gümnaasiumisse. Kõik soovijad said salli sisse oma mustri ja triibu kududa ning kohati oli õpetajaid vaja lausa tagasi hoida, et sall liiga pikk ei tuleks.

  Seda, millist lusti kudumine Surju õpetajatele pakkus, saate näha siit:

   

   

   

  Distantsõppest hoolimata jõudis sall Läti Ainaži kooli õpetajateni ning Läti ja Leedu õpetajad jätkasid vapralt salli kudumist uhkete mustritega oma lipuvärvides.

  Osalenud õpetajad tõdesid, et ühiskudumine oli värskendav vaheldus igapäevatöö rutiinile. See pakkus vahetundides rõõmu ja elevust ning osaleda said kõik käsitööoskuste tasemest hoolimata. Uuriti huvitavaid mustreid ning võrreldi erinevaid kudumisstiile. Põnev oli postipakki oodata ning tore on omada sõpru naaberriikides, nendega suhelda ja teha koostööd.

  eTwinning oli hea võimalus ka eriolukorras jätkata varem alustatud virtuaalset koostööd erinevate riikide koolidega.

  Õp. Ave Kartau

  Foto autor: Argo Tornik