Huvitöö eesmärgiks koolis on kõigile soodsa arengukeskkonna kindlustamine - otsime erinevaid teid, kuidas õpilasi ette valmistada muutuvas keskkonnas toimetulekuks, õpetada väärtustama ja tegema koostööd teistega, elukestvalt õppima ning nägema enda jaoks ja eneseteostuseks võimalusi seal, kus teised ei näe.

Surju Põhikool pakub õpilaste klassivälise tegevuse raames järgmiseid huviringe:

arenguring – õpilase võimeid ja andekust toetav ring I ja II kooliaste

inglise keele ring – I kooliastmes

puutööring – puutöö algvõtted I kooliastmes

mudilas-ja lastekoorid – muusikaline tegevus I – III kooliaste

tantsuring – lavaline liikumine, eneseväljendusoskuse arendamine  I ja II kooliaste

robootika  – infotehnoloogia ja meediaalased teadmised I ja II kooliaste

male – väga pikaajalise traditsiooniga ja suurepäraste tulemustega huviring I,II ja III kooliaste

kunst – loominguline eneseväljendusoskuse arendamine I ja II kooliaste

jalgpall – huviringi viivad läbi Pärnu jalgpalliklubi Poseidon treenerid