Sotsiaalpedagoog Marge Leppik vastuvõtuajad:

E – kell 14.30 – 15.15

R – kell 13.35 – 14.20

 

Sotsiaalpedagoogi põhiülesanded koolis on:

  • Lastega perede nõustamine sotsiaalpedagoogilistes küsimustes.

  • Koolikohustuslike õpilaste arvestuse pidamine ja tegelemine koolikohustuse mittetäitjate ja nende peredega.

  • Kooli ja kodu koostöö süvendamine õpi- ja käitumishäiretega õpilaste aitamisel ja suunamisel ning nende probleemide ennetamisel.

  • Sotsiaalpedagoog osaleb järgmistel koolielu puudutavatel koosolekutel ja nõupidamistel: lastevanemate üldkoosolekud; klassi lastevanemate koosolekud (vastavalt vajadusele); õppenõukogu koosolekud; kooli juhtkonna nõupidamised; komisjonide koosolekud (nt nõustamiskomisjon, alaealiste asjade komisjon), vastavalt direktori käskkirjale; muud erakorralised koosolekud või nõupidamised.

Sotsiaalpedagoogi ametikoha põhieesmärk on tulemuslikusotsiaalpedagoogilise töö korraldamine koolis, laste ja lastega perede haridusalaste ja sotsiaalseteprobleemide lahendamine. Koolis esilekerkivate sotsiaalsete probleemide ennetamine, samutikoolivägivallajuhtumite lahendamine. Kooli tugivõrgustiku kaasamine lapse abistamisprotsessi.

Sotsiaalpedagoogi koostööpartneriteks koolis on eripedagoog-logopeed, kooli medõde, klassijuhatajad ja aineõpetajad.  Väljaspool kooli on koostööpartneriteks kohaliku omavalitsuse sotsiaalnõunik, noorsoopolitsei jt.