Õpilase kooli vastuvõtmise tingimused ja kord Surju Põhikoolis (pdf)
KEHTESTATUD Surju Põhikooli direktori 29. augusti 2017. a käskkirjaga nr 1-4/29

Kooli vastuvõtmise avaldus arvutis täitmiseks (doc) ja printimiseks (pdf)
Õpilase nimekirjast kustutamise avaldus arvutis täitmiseks (docx) ja printimiseks (pdf)

 

Surju Kooli arengukava aastateks 2021 - 2024 (pdf)
KINNITATUD Saarde Vallavolikogu 16. juuni 2021 määrusega nr 4

Surju Põhikooli põhimäärus (Riigi Teataja)
KINNITATUD Saarde Vallavolikogu 20. mai 2020 määrusega nr. 11

Munitsipaalharidusasutuste õpilase õppekoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2019. aastaks (Riigi Teataja)
VASTU VÕETUD Saarde Vallavalitsus  29.11.2018 määrus nr 4

Surju Põhikooli kodukord (pdf)
KEHTESTATUD direktori käskkirjaga 1-4/9, 11.10.2019

Surju Põhikooli asjaajamiskord (pdf)
KINNITATUD Kooli direktori .08. 2013 käskkirjaga nr 1-4/30

 

Surju Põhikooli õppekava (pdf)
          Lisa 1.   Ainevaldkond "Keel ja kirjandus" (pdf)
          Lisa 2.   Ainevaldkond "Võõrkeeled" (pdf)
          Lisa 3.   Ainevaldkond "Matemaatika" (pdf)
          Lisa 4.   Ainevaldkond "Loodusained" (pdf)
          Lisa 5.   Ainevaldkond "Sotsiaalained" (pdf)
          Lisa 6.   Ainevaldkond "Kunstiained" (pdf)
          Lisa 7.   Ainevaldkond "Tehnoloogia" (pdf)
          Lisa 8.   Ainevaldkond Kehaline kasvatus" (pdf)
          Lisa 9.   Valikaine "Multimeedia" (pdf)
          Lisa 10. Valikaine "Karjääriõpetus" (pdf)
          Lisa 11. Põhikooli lihtsustatud õppekava (pdf)

Alus: Vabariigi Valitsuse 06.01.2011. a määrus nr 1 „Põhikooli riikliku õppekava“
KINNITATUD direktori kk-ga 31. august 2011 nr 1-4/4
MUUDATUSED Kinnitatud direktori käskkirjaga 30. august 2014 nr 1-4/3
MUUDATUSED Kinnitatud direktori käskkirjaga 01. september 2015 nr 1-4/3