eTwinning 2020/2021

 • Origami Story

   

  Surju kooli 4.-7. klassi õpilased osalesid 2020/2021 õppeaastal rahvusvahelisel eTwinningu projektis “Origamy Story”
  Etwinning on Euroopa koolide virtuaalne keskkond, kus osalejad saavad omavahel suhelda, koostööd teha ja projekte luua.

  Projekti eesmärkideks olid origami valmistamine ja videote loomise õppimine, IKT-oskuste kasutamine ja parendamine, avatari kui interneti turvalise tööriista kasutamine, probleemide lahendamise oskuse ja kriitilise mõtlemise arendamine, inglise keele praktiseerimine, koostöö ja kogemuste jagamine Euroopa partnerite vahel.
  Rahvusvaheline projekt  “Origami Story”  võimaldas teha  koolidevahelist koostööd. Projekti käigus parandasid õpilased oma IKT alaseid oskuseid, nad tegid  rühmatöid, lõid esitlusi, arendasid loovust ja loogilist mõtlemist.  Õpilased õppisid origami tegemist ja kasutasid neid omaloomingulistes animafilmides. Projekt võimaldas õpilastel suhelda välismaal elavate lastega  ja saada teadlikuks võimalustest, mida tänane tehnoloogia rahvusvaheliseks suhtluseks pakub. Õpilased õppisid kasutama erinevaid veebikeskkondi ja arvutiprogramme, arendasid võõrkeele- ja emakeeleoskust.
   

  Projekti pädevusteks oli koostöö ja suhtlemispädevus, sotsiaalne pädevus, matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogia, IKT ja õpipädevus. Nende pädevuste kaudu arendati õpilaste loovust, koostööoskust ja vastutustunnet,  väljendusoskust  nii emakeeles kui ka võõrkeeltes, loogilist mõtlemist ja tehnoloogia kasutamist, teadlikkust internetis valitsevatest ohtutest.

  Projekti käigus osalesid õpilased rahvusvahelistes rühmatöödes, veebipõhises interneti turvalisusega seotud mängudes. Õpilased tegid enda privaatsuse tagamiseks avatari, koostasid projektile  ja rühmale logosid, koostöös tegid esitlusi oma kooli ja klassi kohta, valmistasid juhendite järgi origamisid, tegid nendest kollaaže, kirjutasid valmistatud objektide põhjal lühilugusid ja kasutasid neid oma animatsioonfilmi tegemisel. Õpilased said oma teadmisi interneti turvalisuse kohta proovile panna mängides Kahoot! keskkonnas olevat mängu. 

  Toimus kaks veebipõhist projektikohtumist partnerkoolide õpilastega. Veebikohtumisel õpilased tutvustasid oma kooli ja klassi, ühiselt tehti  video järgi origamisid  ja rühmatöö tegevuses said õpilased oma rühma liikmetega suhelda ning arutada origami tegemise plusside ja miinuste üle.

     Projekti peamisteks tulemusteks olid õpilaste poolt loodud animafilmid, origamidest tehtud kollaaž ja veebikohtumisel videojuhendi järgi  meisterdatud origami.

  Projekti materjalid:
  Animafilmid: https://twinspace.etwinning.net/122409/pages/page/1303720
  Kollaažid: https://twinspace.etwinning.net/122409/pages/page/1303737

  Partneriteks olid Kreeka, Poola, Türgi ja Portugal.
  Projekt oli huvitav, mitmekesine ja enamusele see projekt meeldis. 

   


  Õp. Signe Reidla

   

   

   

   
 • Professions around us

  6.-7. klassi õpilased osalesid 2020/2021 õppeaastal rahvusvahelisel eTwinningu projektis “Professions around us”. Projektiga alustati juba eelmisel kevadel, aga tekkinud eriolukorra tõttu ei saanud projekti partnerid selle projektiga tegeleda ning mõned projekti tegevused lükkusid sellesse õppeaastasse. 

  Projekt keskendus õpilaste sotsiaalsetele oskustele, oma huvide ja võimete tundmaõppimisele ning arendamisele. Projekti eesmärk oli aidata õpilasel kujundada põhilisi õpioskusi, empaatiavõimet ning suhtlemis- ja enesekontrollioskusi.
  Projekti kaudu õpilased tutvusid erinevate elukutsetega ja õppisid tundma, kuidas need on seotud inimeste individuaalsete vajaduste ja huvidega.

  Projekti abil arendati järgmisi pädevusi:
  Väärtuspädevus - oskus tajuda ja väärtustada oma sidet teiste inimestega, väärtustada loovust ja arendada ilumeelt.
  Õppepädevus - võime omandada õppimiseks vajalikku teavet, analüüsida enda teadmisi ja oskusi.
  Suhtlemisoskus - oskus ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada, erinevat tüüpi tekste kirjutada

  Projekti tegevused:
  1) Õpilased joonisid elukutsete kohta pilte ning lisasid pildi juurde kolm küsimust või selgitavaid lauseid pildil oleva  elukutse kohta. Partnerkooli õpilaste ülesandeks oli joonistuse ja lausete põhjal aru saada, millise elukutsega on tegemist.
  2) Õpilased tegid elukutsete kohta küsimustikke, mida jagasid partnerkooli õpilastega. Hiljem toimus vastuste analüüs ja tulemuste avalikustamine.
  3) Õpilased koostasid ühiselt e-raamatu, mis sisaldab õpilaste joonistusi ja selgitavaid lauseid pildil oleva ameti kohta.
  3) Õpilased teevad elukutsete kohta koomikseid, plakateid ja mõistekaarte.
  4) Õpilased valisid lemmikameti.
  5) Veebipõhine mäng interneti turvalisusest.

  Toimus kaks veebikohtumine projekti partneritega. Esimesel kohtumisel mängiti ühisel kahoot keskkonnas loodud interneti turvalisuse mängu ja teisel veebikohtumisel mängiti keskkonnas  wordwall.net loodud mängu elukutsete kohta ning katsetati  rühmatööna teha ühisjoonistus eelnevalt loositud elukutsete põhjal kasutades keskkonda aggio.io. Ühisjoonistamine tundus põnev ja ol õpilaste jaoks uus. 

   

  Projekti materjalid:

  Joonistused -https://twinspace.etwinning.net/111685/pages/page/930239

  Plakatid -https://padlet.com/signereidla/pe7ybpfqodzyb4jh

  Koomiksid -https://twinspace.etwinning.net/111685/pages/page/950424

  E-raamat -https://www.storyjumper.com/book/read/79877885/profession

  Küsimustikud - ei ole avalikud

  Mõistekaardid - ei ole avalikud


   

  Mõned õpilaste tehtud koomiksid:

   
  E-raamat:

  Book titled 'profession'

  Read this book made on StoryJumper