6.-7. klassi õpilased osalesid 2020/2021 õppeaastal rahvusvahelisel eTwinningu projektis “Professions around us”. Projektiga alustati juba eelmisel kevadel, aga tekkinud eriolukorra tõttu ei saanud projekti partnerid selle projektiga tegeleda ning mõned projekti tegevused lükkusid sellesse õppeaastasse. 

Projekt keskendus õpilaste sotsiaalsetele oskustele, oma huvide ja võimete tundmaõppimisele ning arendamisele. Projekti eesmärk oli aidata õpilasel kujundada põhilisi õpioskusi, empaatiavõimet ning suhtlemis- ja enesekontrollioskusi.
Projekti kaudu õpilased tutvusid erinevate elukutsetega ja õppisid tundma, kuidas need on seotud inimeste individuaalsete vajaduste ja huvidega.

Projekti abil arendati järgmisi pädevusi:
Väärtuspädevus - oskus tajuda ja väärtustada oma sidet teiste inimestega, väärtustada loovust ja arendada ilumeelt.
Õppepädevus - võime omandada õppimiseks vajalikku teavet, analüüsida enda teadmisi ja oskusi.
Suhtlemisoskus - oskus ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada, erinevat tüüpi tekste kirjutada

Projekti tegevused:
1) Õpilased joonisid elukutsete kohta pilte ning lisasid pildi juurde kolm küsimust või selgitavaid lauseid pildil oleva  elukutse kohta. Partnerkooli õpilaste ülesandeks oli joonistuse ja lausete põhjal aru saada, millise elukutsega on tegemist.
2) Õpilased tegid elukutsete kohta küsimustikke, mida jagasid partnerkooli õpilastega. Hiljem toimus vastuste analüüs ja tulemuste avalikustamine.
3) Õpilased koostasid ühiselt e-raamatu, mis sisaldab õpilaste joonistusi ja selgitavaid lauseid pildil oleva ameti kohta.
3) Õpilased teevad elukutsete kohta koomikseid, plakateid ja mõistekaarte.
4) Õpilased valisid lemmikameti.
5) Veebipõhine mäng interneti turvalisusest.

Toimus kaks veebikohtumine projekti partneritega. Esimesel kohtumisel mängiti ühisel kahoot keskkonnas loodud interneti turvalisuse mängu ja teisel veebikohtumisel mängiti keskkonnas  wordwall.net loodud mängu elukutsete kohta ning katsetati  rühmatööna teha ühisjoonistus eelnevalt loositud elukutsete põhjal kasutades keskkonda aggio.io. Ühisjoonistamine tundus põnev ja ol õpilaste jaoks uus. 

 

Projekti materjalid:

Joonistused - https://twinspace.etwinning.net/111685/pages/page/930239

Plakatid - https://padlet.com/signereidla/pe7ybpfqodzyb4jh

Koomiksid - https://twinspace.etwinning.net/111685/pages/page/950424

E-raamat - https://www.storyjumper.com/book/read/79877885/profession

Küsimustikud - ei ole avalikud

Mõistekaardid - ei ole avalikud


 

Mõned õpilaste tehtud koomiksid:

 
E-raamat:

Book titled 'profession'

Read this book made on StoryJumper