Eripedagoog-logopeedi põhiülesanded koolis on:

 • selgitab õppeaasta alguses välja logopeedilist abi vajavad õpilased;

 • moodustab õpperühmad, koostab tunniplaani ja töökavad;

 • nõustab vajadusel lapsevanemaid ja kolleege ning annab tagasisidet lapse arengu

kohta;

 • täidab oma tööks vajaliku dokumentatsiooni;

 • tagab konfidentsiaalsuse õpilase kohta käiva informatsiooni haldamisel;

 • osaleb kooli üritustel, info- ja teabepäevadel;

 • osaleb, juhib või algatab võimalusel koostöö- või arendusprojekte oma töö valdkonnas;

 • analüüsib/hindab ja teeb kokkuvõtted oma tööst ja tulemustest, koostab õppeaasta lõpuks eneseanalüüsi koolis kokkulepitud põhimõtetest lähtuvalt;

 • teeb koostööd kooli direktoriga, personaliliikmetega, lastevanematega ning teiste väliste huvigruppide esindajatega;

 • teeb koostööd teiste õppeasutustega;

 • osaleb kolleegidevahelises kogemuste jagamise protsessis;

 • osaleb kooli arendustegevuses ning otsib võimalusi kooli arenguvõimaluste ja –keskkonna avardamiseks;

 • osaleb kooli arengu- ja õppekava väljatöötamise ning juurutamise protsessis;

 • osaleb sisehindamise ning sisehindamise aruande koostamise protsessis;

 • osaleb õppenõukogu koosolekutel, töökoosolekutel, lastevanemate üldkoosolekutel,

oma valdkonna nõupidamistel ja erinevate töögruppide töös;

 • tegeleb regulaarselt enesetäiendamisega; osaleb kooli sisekoolitustel.

 

HEV õpilaste õppe koordinaator alates jaanuarist 2016 on Marge Leppik.

Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordinaatori põhiülesanded koolis on:

 • kaardistab koostöös tugisüsteemi spetsialistidega ja aineõpetaja või klassijuhatajaga kooli haridusliku erivajadusega õpilased;

 • tagab iga õppeaasta alguses ja jooksvalt EHIS-e registri nõuetele vastava täitmise haridusliku erivajaduse osas;

 • toetab ja juhendab õpetajat haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel ning teeb õpetajale, vanemale ja juhtkonnale ettepanekuid edaspidiseks pedagoogiliseks tööks;

 • teeb ettepanekuid koolis pakutavate õpilase arengut toetavate meetmete rakendamiseks või täiendavate uuringute läbiviimiseks, tehes selleks koostööd õpetajate ja tugispetsialistidega;

 • kutsub vajadusel kokku tugisüsteemi töögrupi;

 • nõustab vajadusel lapsevanemaid;

 • teeb ettepanekuid kooli juhtkonnale tugisüsteemide töö paremaks korraldamiseks;

 • hindab koostöös õpetajate ja spetsialistidega nõustamiskomisjoni soovitatud õppekorralduse või meetmete rakendamise mõju õpilase arengule ja toimetulekule ning teeb selle põhjal ettepanekud edasiseks tegevuseks, sealhulgas täiendavate uuringute läbiviimiseks või uute soovituste saamiseks nõustamiskomisjoni poole pöördumiseks;

 • hoiab end kursis HEV õppe alase seadusandlusega.