Surju Põhikooli eripedagoog Hilve Kivipõld-Verbitskas!

Aasta suunaja on hariduse tugiteenuste spetsialist, kes on silmapaistval viisil toetanud ja aidanud kaasa lapse või noore arengule ja teadlike valikute kujunemisele.

Õpetaja Hilve Kivipõld - Verbitskas töötab Surju Põhikoolis alates 2012 aasta jaanuarist.

Eripedagoog - logopeedina märkab ta eos hariduslikke erivajadusi ja tegeleb erineva arengutasemega õpilastega. Ta suunab õpilasi õppima leides selleks sobivad õpimeetodid, et tagada õpilastes õpimotivatsioon ja –huvi. Oma töös seostab õpetaja õppe- ja kasvatustegevust  igapäevaeluga. Õpilase arengu huvides teeb ta tihedat koostööd kolleegide ja lastevanematega. Õpetaja töö tulemuslikkust näitavad head ainealased tulemused ja õpetajate tagasiside õpilaste toimetulekust klassiruumis, kus olulisel kohal on süsteemne ja lapse võimetest lähtuv areng.

Isiklikud oskused ja võimed ning head valdkonnateadmised, ettekujutus ootustest ja vajadustest – on märksõnad, mis iseloomustavad eripedagoogi igapäevatöödkoolis.

Alati säravana ja rõõmsameelsena on ta süstinud oma õpilastesse eneseusku, rõõmsameelsust ja huumorimeelt. Õpetaja Hilve on hinnatud kolleeg ja meeskonnaliige kogu kooli personali arvates.

Kogu koolipere ühineb õnnesoovidega!