Alus: Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 68 lg 1
Surju Põhikooli kodukord on kehtiv alates 19. jaanuar 2011
Kooskõlastatud:
hoolekoguga
õpilasesindusega
õppenõukoguga
Kinnitatud direktori käskkirjaga 1-4/7, 19.01.2011
Muudatused
Muudetud 1
Kooskõlastatud:
hoolekoguga
õpilasesindusega
õppenõukoguga
Kehtestatud direktori käskkirjaga 1-4/6, 16.09.2014


Üldsätted


1) Kooli kodukord on õpilastele ja koolitöötajatele (pedagoogid ja teised töötajad)
täitmiseks kohustuslik.
2) Õpilase suhtes, kes ei käitu kooli kodukorra kohaselt, rakendatakse koolis õpilase
suhtes põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses § 58 sätestatud tingimustel ja korras.
3) Kooli kodukord on avalik dokument, millega saab tutvuda kooli veebilehel, kooli
raamatukogus, infostendil.


Lähtuvalt erinevatest koolielu reguleerivatest  õigusaktidest sätestatakse kooli kodukorras järgmised korrad:


1) Õpikute, tööraamatute, töövihikute ja töölehtede kasutamise ning õpikute koolile
tagastamise tingimused ja kord (PGS § 20 lg 2).
2) Hindamisest teavitamise täpsustatud tingimused ja kord (PGS § 29 lg 4).
3) Õppest puudumisest teavitamise kord (PGS § 35 lg 3).
4) Kooli rajatiste, ruumide, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehniliste ja muude vahendite
tasuta kasutamise kord õpilastele õppekavavälises tegevuses (PGS § 40 lg 2).
5) Õpilaste ja koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade
ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende juhtumite lahendamise
kord ning abinõud õpilaste ja kooli töötajate vaimse ja füüsilise vägivalla
ennetamiseks (PGS § 44 lg 2 ja 3).
6) Kooli hoonest või territooriumilt sisse- ja väljaliikumise kontrollimise ning õpilase
kooli hoonest või territooriumilt väljaliikumise piiramise rakendamise kord (PGS § 44
lg 2 ja § 44 lg 7).
7) Salvestusseadmete kasutamise kord.
8) Kooli päevakavast õpilasele kohalduva osa õpilasele ja tema vanemale teatavaks
tegemise kord (PGS § 55 lg 4).
9) Kooli tunnustusmeetmed õpilaste tunnustamiseks õpingute jooksul (PGS § 57).
10) Esemete kasutamise viisid, mis toovad kaasa esemete hoiule võtmise kooli poolt (PGS
§ 58 lg 3 p 6).
11) Kooli hoiule antud esemete hoiustamine ja nende tagastamise kord (PGS § 58 lg 5).
12) Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamine õpilase suhtes (PGS § 58 lg 9).
3
13) Õpilaspileti kasutamise kord koolis (Haridus- ja teadusministri 13. augusti 2010. a
määrus nr 42 Õpilaspileti väljaandmise kord ja õpilaspileti vorm § 2 lg 4).
14) Nõuded õpilase käitumisele (Põhikooli riiklik õppekava § 19 lg 5)


Korrad:


1. Õpikute, tööraamatute, töövihikute ja töölehtede kasutamise ning õpikute koolile
tagastamise tingimused ja kord
Alus: Võlaõigusseaduses § 389 - § 395, Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses § 20, haridus- ja
teadusministri 24. augusti 2010. a määruses nr 46 Kooliraamatukogude töökorralduse alused
sätestatud erisusi.

1. Õpilane ja koolitöötaja ei vastuta kasutusse antud õpikute, tööraamatute, töövihikute ja
töölehtede otstarbelisest kasutamisest tingitud muutumise või halvenemise eest.
2. Õpilane ja koolitöötaja peab tema kasutusse antud õpikud kasutustähtaja lõppemisel
tagastama. Kooli raamatukogu võib õppevahendi tagastamist nõuda ka varem, kui on
möödunud aeg, mille jooksul õpilane ja koolitöötaja oleks saanud kasutuseesmärgi
saavutada.
3. Õpikute tagastamine kasutustähtaja lõpul toimub raamatukogu poolt määratud tähtaja
jooksul, mis on sätestatud raamatukogu kasutuseeskirjas.
4. Raamatukogu võib õpiku tagasi nõuda, kui:
   a) ta vajab õpikut ettenägematute asjaolude tõttu;
   b) õpilane või kooltöötaja annab õpiku kasutamise õigustamatult üle
kolmandale isikule või kui õppevahend on tõsiselt ohustatud õpilase
või koolitöötaja kohustuste rikkumise tõttu;
   c) õpilane arvatakse koolist välja või koolitöötajaga lõpetatakse
tööleping.
5. Kui õpikud laenutati individuaalselt õpilasele, siis vastutab õpikute tagastamise eest
õpilane. Kui õpikud anti ainekomplektina aineõpetajale või klassikomplektina
klassijuhatajale, siis vastutab õpikute raamatukogule tagastamise eest vastavalt
aineõpetaja või klassijuhataja.
6. Õppe- või ainekabinetti koolitöötajale antud õpikud tagastatakse raamatukokku või
pikendatakse nende laenutust iga õppeaasta lõpus.
7. Õpilase tekitatud ainelise kahju hüvitab vastavalt õpilane või tema vanem vastavalt
raamatukogu kasutamiseeskirjas ette nähtud hüvituskorrale. Koolitöötaja tekitatud
ainelise kahju hüvitab koolitöötaja vastavalt raamatukogu kasutamiseeskirjas ette
nähtud hüvituskorrale.
8. Raamatukogule tekitatud kahju hüvitamise nõuded tasuta kasutusse antud õpiku
muutusest või rikkumisest tuleneva kahju hüvitamiseks aeguvad kuue kuu jooksul
õpiku tagastamisest. Õpilase või koolitöötaja nõuded kulude hüvitamiseks või
parenduse äravõtmiseks aeguvad kuue kuu jooksul õpiku tagastamisest.


2. Hindamisest teavitamise täpsustatud tingimused ja kord
1) Õpilast ja tema vanemat teavitab kool saadud hinnetest õpilaspäeviku ja 1 kord veerandis
saadetud hinnetelehe kaudu, mille õpilane tagastab klassijuhatajale vanema allkirjaga.
2) Kokkuvõtvatest hinnetest teavitatakse vanemat klassitunnistuse kaudu.


3. Õppest puudumisest teavitamise kord
Alus: Haldusmenetluse seaduses § 25 - § 32, Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses § 35 ja 36


1) Õppest puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel. Kool hindab, kas õppest
puudumise põhjuseid saab lugeda mõjuvaks. Õppetundidest puudumise mõjuvad põhjused
on järgmised:
   a) õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine;
   b) läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud, sealhulgas rahvatervise seaduse § 8 lõike 2
punkti 3 alusel sotsiaalministri määruses sätestatud ilmastikutingimused, mille puhul
on põhjendatud õppest puudumine;
   c) olulised perekondlikud põhjused;
   d) muud kooli poolt mõjuvaks loetud põhjused.
2) Koolikohustusliku õpilase vanem teavitab hiljemalt õppest puudumise esimesel
õppepäeval klassijuhatajat õpilase õppest puudumisest ja selle põhjustest.
3) Kui vanem ei ole klassijuhatajat õpilase puudumisest teavitanud, teavitab klassijuhataja
sellest vanemat hiljemalt järgmisel õppepäeval, kasutades vanema poolt koolile esitatud
kontaktandmeid.
4) Hiljemalt ülejärgmisel õppepäeval pärast puudumise põhjuste äralangemist teavitab
vanem kooli puudumise kestusest klassijuhatajale.
5) Vanem valib talle sobiva teavitamise süsteemi puudumisest teavitamiseks (vanem võib
teavitada klassijuhatajat e-kirja saatmise kaudu, helistades või saates vastavasisulise
teatise paberil).
6) Üks kord õppeveerandi jooksul teavitab klassijuhataja vanemaid, saates neile õppest
puudumiste kokkuvõtte.
7) Õpilase pikemaajalise (kauem kui kolm koolipäeva) planeeritud puudumise (eraviisiline
reis, spordivõistlused, treeninglaagrid jm) korral pöördub lapsevanem kirjaliku taotlusega
enne planeeritavat puudumist klassijuhataja poole. Klassijuhataja suunab õpilase
aineõpetajate juurde iseseisvaid tööülesandeid saama ning teadmiste kontrolliks
kokkuleppeid sõlmima. Kokkulepped fikseeritakse vanema poolt esitatud taotlusel. Kui
kõikide õpetajaga on kokkulepped sõlmitud, annab koolist puudumise loa direktor.


4. Kooli rajatiste, ruumide, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehniliste ja muude vahendite
tasuta kasutamise kord õpilastele õppekavavälises tegevuses
Alus: Kooli rajatiste, ruumide, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehniliste ja muude vahendite
tasuta kasutamisse andmisel lähtub kool Võlaõigusseaduses § 389 - § 395 sätestatust.
1) Õpilasel on õigus kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta kooli rajatisi, ruume,
raamatukogu ning õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid.
2) Ruumide kasutamisel peab õpilane järgima vastava ruumi kasutamiskorda ja -graafikut.


5. Õpilaste ja koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade
ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende juhtumite lahendamise
kord ning abinõud õpilaste ja kooli töötajate vaimse ja füüsilise vägivalla ennetamiseks
Alus: PGS § 44 lg 2 ja 3.
1) Õpilaste ning koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade
ennetamise aluseks on kooli kodukorra täitmine.
2) Kodukorra rikkumise või muu õigusvastase teo (avalik solvang, kiusamine, asjade
rikkumine, varastamine jmt) lahendajaks on üldjuhul õpetaja ja teo toimepanija(d).
Vajadusel kaasab õpetaja juhtumi lahendamisesse teisi spetsialiste (direktori,
õppealajuhataja, õpetaja, sotsiaalnõuniku, lastekaitse, noorsoopolitsei jt) ja/või
lapsevanema.
3) Kui õpilane ei täida kooli kodukorda, on koolitöötajal õigus nõuda temalt selgitust
ja/või selgituskirja kirjutamist. Selgitusest ja/või selgituskirja kirjutamisest
keeldumise, samuti selgituses valeandmete esitamise eest võib kool õpilase suhtes
rakendada kodukorras ettenähtud tugi- või mõjutusmeetmeid.
4) Koolipäeva jooksul tekkinud probleemide korral informeerib õpilane viivitamatult
klassijuhatajat, tema puudumisel aineõpetajat, õppealajuhatajat või direktorit.
Probleemide lahendamiseks pöördub vanem abi saamiseks esmalt klassijuhataja poole.
5) Koolitöötajad on kohustatud reageerima õpilaste ning koolitöötajate vaimset või
füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ilmnemisel vastavalt oma ametijuhendile
(kinnitatud direktori kk 1-7/118 14.12.2005 ) ja kriisiplaanile (kinnitatud direktori kk
1-4/10 23.02.2011), töölepingule.
6) Õpilaste vaimse ja füüsilise turvalisuse huvides võimaldab kool politseil läbi viia
operatsioone narkootiliste ainetega seotud õigusrikkumiste ennetamiseks ja
avastamiseks.
7) Koolipäeva jooksul võib õpilane kooli territooriumilt lahkuda vastavalt kodukorras
sätestatud tingimustele.
8) Õigusrikkumise korral kasutab kool tugi- ja mõjutusmeetmeid vastavalt kodukorras
sätestatud tingimustele.


6. Kooli hoonest või territooriumilt sisse- ja väljaliikumise kontrollimise ning õpilase
kooli hoonest või territooriumilt väljaliikumise piiramise rakendamise kord
1) Õpilane võib kooli territooriumilt koolipäeva jooksul lahkuda koos aineõpetaja või
klassijuhatajaga.
2) Õpilasel ei ole õigust koolipäeva jooksul pedagoogilisele personalile teatamata lahkuda
kooli territooriumilt.
3) Kui õpilane lahkub õppepäeva jooksul kooli territooriumilt, siis teavitab ta sellest
klassijuhatajat, aineõpetajat, õppealajuhatajat või direktorit, kes teavitab õpilase
lahkumisest lapsevanemat.
4) Külaliste kutsumiseks koolimajja tuleb küsida luba pedagoogiliselt personalilt ja teavitada
direktorit.


7. Salvestusseadmete kasutamise kord.
1) Õppe- ja kasvatusprotsessi analüüsimiseks, ülekooliliste pidulike ürituste jäädvustamiseks,
korrarikkumiste registreerimiseks võidakse koolis kasutada foto-, video- või
helisalvestusi.
2) Enne foto-, video- või helisalvestuse tegemist peab sellest teavitama kõiki isikuid, kelle
tegevust kavatsetakse salvestada ja kooli direktorit.
3) Kõiki isikuid ja direktorit teavitamata on lubatud salvestada kooli traditsioonilisi üritusi ja
klassiüritusi.
4) Kooli pidulike ürituste videod ja fotod võib avalikustada kooli veebilehel.
5) Klassipilte võib kokkuleppel vanemate ja lastega avalikustada klassi blogides ja
internetipõhistes õpikeskkondades.
6) Ainetundides õppe- ja kasvatusprotsessi analüüsimiseks salvestatut võib taasesitada
klassiruumis või avalikustada laste ja vanemate nõusolekul internetipõhistes
õpikeskkondades.


8. Kooli päevakavast õpilasele kohalduva osa õpilasele ja tema vanemale teatavaks
tegemise kord
Alus: Haldusmenetluse seaduses § 25 - § 32
1) Päevakavast õpilasele kohalduv osa ning muudatused selles tehakse õpilasele ja vanemale
teatavaks kooli veebilehe kaudu.
2) Kui õpilasel või vanemal ei ole võimalik saada teavet kooli veebilehe vahendusel, siis
tehakse õpilasele ja vanemale kooli päevakavast õpilasele kohalduv osa teatavaks viisil,
milles klassijuhataja lepib kokku õpilase ja vanemaga individuaalselt.
3) Kooli päevakavast õpilasele kohalduva osa ning muudatused selles loetakse õpilasele ja
vanemale kättetoimetatuks, kui vanem on tutvunud klassijuhataja poolt saadetud
informatsiooniga. .
4) Kui vähemalt 10-aastane õpilane on saanud õpilaspäeviku kaudu või elektronposti
aadressile informatsiooni kooli päevakavast õpilasele kohalduva osa kohta ja nendes
tehtud muudatuste kohta, siis vastavalt Haldusmenetluse seadusele loetakse teavitatuks
päevakavast ja selle muudatusest ka õpilase vanem.


9. Tunnustusmeetmed õpilaste tunnustamiseks õpingute jooksul
Alus: PGS § 57
1) Kirjaliku kiitusega päevikus tunnustatakse õpilast väga hea õpitulemuse ja tänuväärse
teo eest.
2) Tänukirjaga tunnustatakse:
a) 1.-4. klassi õpilast iga õppeveerandi lõpul hinnetele „väga hea“ ja „hea” õppimise ja
eeskujuliku käitumise eest;
b) 5.-9. klassi õpilast iga õppeveerandi lõpul hinnetele „hea“ ja „väga hea“ õppimise ning
eeskujuliku käitumise eest;
c) kooli eduka esindamise eest mitmesugustel üritustel, aineolümpiaadidel, võistlustel;
d) aktiivse osalemise eest klassivälises töös ja huvitegevuses;
e) kiitust vääriva teo eest;
3) Kooli diplomiga tunnustatakse õpilast auhinnalise koha saavutamise eest koolisisestel
võistlustel.
4) Kiituskirjaga “Väga hea õppimise eest” tunnustatakse 2.- 9. klassi õpilast, kelle
aastahinded on kõikides õppeainetes „väga hea” (muusika- ja kunstiõpetuse või kehalise
kasvatuse aastahinne on vähemalt „hea").
5) Kiituskirjaga «Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines» tunnustatakse
õppenõukogu otsuse alusel õpilast, kellel on silmapaistvad saavutused ja väga head
õpitulemused ühes või mitmes õppeaines kogu kooliastme jooksul. Ülejäänud
õppeainetes on edasijõudmine vähemalt rahuldav. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb
aineõpetaja
6) Kutsega direktori vastuvõtule tunnustatakse:
a) aineolümpiaadidel ja konkurssidel edukalt esinenud õpilast,
b) 2.- 4. klassi õpilast, kellel on kõigis õppeainetes aastahinded „väga hea”
c) 5.– 9. klassi õpilast, kellel on kõigis õppeainetes aastahinded „väga hea” ja „hea”
7) Kiitusega põhikooli lõputunnistusega tunnustatakse 9. klassi õpilast, kellel on kõigi
lõputunnistusele kantavate õppeainete viimane aastahinne ja lõpueksamihinne «väga hea».
8) Kooli teenete märgiga tunnustatakse õpilast silmapaistvate õpitulemuste või klassivälise
tegevuse eest.
10. Esemete kasutamise viisid, mis toovad kaasa esemete hoiule võtmise kooli poolt
Alus: PGS § 58 lg 3 p 6.
Koolitöötajal on õigus võtta ese hoiule, kui eset võidakse kasutada viisil, mis võib ohustada isikut
ennast või teist isikut, mis võiks kaasa tuua teise isiku vigastamise, tapmise või võõra asja
kahjustamise.


11. Kooli hoiule antud esemete hoiustamine ja nende tagastamise kord
Alus: PGS § 58 lg 5
1) Kooli hoiule antud esemete hoiustamisel ja nende tagastamisel lähtub kool
Võlaõigusseaduses § 883 - § 986 sätestatust.
2) Kooli hoiule antud eset hoiab direktor viisil, mis tagab eseme säilimise.
3) Eseme hoiulevõtmine protokollitakse.
4) Õpilasele, kellelt ese hoiule võetakse, väljastab direktor eseme hoiulevõtmise protokolli
koopia, milles märgitakse kooli nimetus, isiku andmed, kelle ese hoiule võetakse,
hoiulevõtmise aeg ja põhjus, õiguslik alus, mõjutusmeetme rakendamise otsust sisaldava
käskkirja number ning hoiulevõetava asja kirjeldus.
5) Kui õpilane, kellelt ese hoiule võetakse, ei ole eseme omanik ega selle seaduslik valdaja
või kui eset ei võetud hoiule isikult ning omanik või seaduslik valdaja on tuvastatav,
teavitab direktor omanikku või seaduslikku esindajat eseme hoiulevõtmisest viivitamata.
6) Hoiulevõetud eseme omanikule või seaduslikule valdajale tagastatakse asi viivitamata
pärast hoiulevõtmise aluse äralangemist.
7) Eseme hoiulevõtmiseks võib kasutada vahetut sundi nii kaua, kui see on eesmärgi
saavutamiseks vältimatu.


12. Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamine õpilase suhtes
1) Õpilase suhtes, kes ei käitu kooli kodukorra kohaselt, rakendatakse koolis õpilase suhtes
põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid, eesmärgiga
mõjutada õpilasi kooli kodukorra kohaselt käituma ja teistest lugu pidama ning ennetada
turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses §
58 sätestatud tingimustel ja korras (PGS § 58 lg 1).
2) Tugi- ja mõjutusmeetme rakendamisest teavitatakse sõltuvalt rakendatavast meetmest
õpilast ja tema vanemat direktori käskkirja ärakirja või õppenõukogu otsuse ärakirja
kättetoimetamise kaudu. Tugi- ja mõjutusmeetme rakendamisest teavitamisel lähtub kool
Haldusmenetluse seaduses § 25 - § 32 sätestatust, arvestades Põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduses § 58 sätestatut.
3) Enne tugi- või mõjutusmeetme määramist kuulatakse ära õpilase selgitused ja
põhjendatakse õpilasele tugi- või mõjutusmeetme valikut.
4) Õpilasel ja vanemal võimaldatakse enne mõjutusmeetme rakendamist avaldada arvamust
õpilase käitumise ja mõjutusmeetme rakendamise kohta.
5) Õpilase suhtes võib rakendada PGS-s sätestatud tingimustel ja korras kohaldatavaid
tugimeetmeid (sealhulgas arenguvestluse läbiviimine, individuaalse õppekava
rakendamine, õpilase vastuvõtmine pikapäevarühma, kooli juures tegutsevasse huviringi,
tugispetsialisti teenuse osutamine, õpilase üleviimine kasvatusraskustega õpilaste klassi)
ning üht või mitut järgmist mõjutusmeedet:
a) õpilase käitumise arutamine vanemaga;
b) õpilasega tema käitumise arutamine direktori või õppealajuhataja juures;
c) õpilasega tema käitumise arutamine õppenõukogus või hoolekogus;
d) õpilasele tugiisiku määramine;
e) kirjalik noomitus;
f) esemete, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga, kooli
hoiulevõtmine;
g) õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida määratud kohas ja saavutada tunni
lõpuks nõutavad õpitulemused;
h) konfliktolukorras osalenud poolte lepitamine eesmärgiga saavutada kokkulepe
edasiseks tegevuseks;
i) kooli jaoks kasuliku tegevuse elluviimine, mida võib kohaldada vaid õpilase või
piiratud teovõimega õpilase puhul vanema nõusolekul;
j) pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega
kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul;
k) ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja
väljasõitudest;
l) ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul
nõutavad õpitulemused.
6) Mõjutusmeetmete rakendamise otsustab direktor või tema volitatud isik, välja arvatud
nende mõjutusmeetmete rakendamise, mida otsustab õppenõukogu.
7) Kool tagab mõjutusmeetmete rakendamise ajal järelevalve õpilase üle ja vajaduse korral
õpilase pedagoogilise juhendamise.
8) Ajutist õppes osalemise keeldu koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad
õpitulemused võib õpilase suhtes rakendada kuni 10 õppepäeva ulatuses ühe poolaasta
jooksul. Otsus ajutise õppes osalemise keelu kohaldamise kohta vormistatakse kirjalikult
ja toimetatakse õpilasele või piiratud teovõimega õpilase puhul vanemale kätte posti teel
või antakse kätte allkirja vastu. Õpilasele, kellele kohaldatakse ajutist õppes osalemise
keeldu, koostatakse koostöös õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul koostöös
vanemaga individuaalne õppekava, et tagada nõutavate õpitulemuste saavutamine.
Piiratud teovõimega õpilase vanem tagab nimetatud mõjutusmeetme kohaldamise ajaks
järelevalve õpilase üle ning õppe korraldamise individuaalse õppekava kohaselt.
9) Õpilase seaduslikku esindajat teavitatakse kirjalikku taasesitlust võimaldavas vormis
õpilase suhtes rakendatavatest tugimeetmetest otsuse tegemisele järgneval tööpäeval, kuid
mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul.


13. Õpilaspileti kasutamise kord Surju Põhikoolis
Alus: (Haridus- ja teadusministri 13. augusti 2010. a määrus nr 42 Õpilaspileti väljaandmise
kord ja õpilaspileti vorm § 2 lg 4).
1) Surju Põhikooli õpilaspilet on õpilase nimetatud koolis õppimist tõendav dokument, mille
annab õpilasele välja kool pärast õpilase arvamist kooli õpilaste nimekirja.
2) Õpilaspilet antakse õpilasele õpilase või piiratud teovõimega õpilase vanema taotlusel
tasuta.
3) Õpilane või piiratud teovõimega õpilase vanem on kohustatud õpilaspileti koolile
tagastama peale õpilase väljaarvamist kooli õpilaste nimekirjast.
4) Kool hävitab tagastatud õpilaspileti ning registreerib õpilaspileti kasutusest eemaldamise
vastavalt kooli asjaajamiskorrale. Juhul kui tagastamine on võimatu, tunnistab kooli
direktor käskkirjaga õpilaspileti kehtetuks.
5) Õpilasel või piiratud teovõimega õpilase vanemal on õigus esitada koolile põhjendatud
kirjalik taotlus uue õpilaspileti saamiseks, kui:
a) õpilaspilet on rikutud, hävinud, kadunud või varastatud;
b) õpilase nimi või isikukood on muutunud.
6) Bussis on õpilaspilet koos sõidukaartiga kasutatav tasuta sõidu õiguse tõendamiseks.
7) Õpilaspiletit on keelatud edasi anda kolmandatele isikutele.
8) Lugejateenindus raamatukogus toimub õpilaspileti alusel.
9) Õpilane kasutab õpilaspiletit viisil, mis välistab selle kahjustamise, hävimise, kaotamise
või varastamise.


14. Nõuded õpilase käitumisele
(Põhikooli riiklik õppekava § 19 lg 5; Gümnaasiumi riiklik õppekava § 15 lg 4)
Üldsätted:
1) Õpilane juhindub oma käitumises õigus- ja haldusaktidest, samuti headest kommetest ja
tavadest ning riiklike õppekavade üldosas sätestatud alusväärtustest, mis on detailsemalt
11
lahti kirjeldatud kooli õppekavas. Kui õpilane kahtleb, missugust käitumisviisi valida,
pöördub ta, vältimaks nõuete rikkumist, nõu saamiseks õpetaja poole.
2) Õpilane tähtsustab käitumisel üldinimlikke väärtusi (ausus, hoolivus, aukartus elu vastu,
õiglus, inimväärikus, lugupidamine enda ja teiste vastu).
3) Õpilane käitub eakohaselt, omandades kogemusi, mis muudavad tema käitumist
eesmärgipärasemaks ning vastutades tegude tagajärgede eest.
4) Õpilane oma käitumisega peab lugu klassist ja koolist, on viisakas, täidab lubadusi, ei
naeruväärista kedagi, ei kiusa ega narri. Õpilane tunneb rõõmu liikumisest, loovast
eneseväljendusest ja tegevusest, hoiab puhtust ja korda. Õpilane järgib kõlbelisi
tõekspidamisi ning häid käitumistavasid.


ÕPILASEL ON ÕIGUS:


1) Pöörduda kõigi oma murede ja küsimustega kooli personali poole.
2) Teha ettepanekuid koolielu paremaks korraldamiseks.
3) Saada õpetajatelt täiendavat õpiabi vastavalt koolis kehtivale korrale.
4) Osaleda kooli huviringide töös.
5) Saada koolist meditsiinilist esmaabi.


ÕPILASE MEELESPEA:


1) Tunnid algavad kell 8.40. Kooli jõua vähemalt 10 minutit enne tunni algust.
2) Üleriided, välisjalanõud ja peakate jäta garderoobi.
3) Üleriiete taskutesse ära jäta dokumente, võtmeid, raha, mobiiltelefone ega teisi
väärtuslikke esemeid. Oma isiklike asjade eest vastutavad õpilased ise.
4) Oma koolikotti ära jäta järelvalveta.
5) Tervita kooli töötajaid, koolis viibivaid võõraid ja kaasõpilasi.
6) Noormehed võtavad kooli sisenemisel mütsi peast, kooli ruumides ei kanta kapuutsi.
7) Kanna korrektset, puhast riietust ning jala- ja põrandasõbralikke vahetusjalatseid.
12
8) Tunni algul antakse kaks kella, teine kell alustab tundi.
9) Tundi hilinemise põhjus teata aineõpetajale ja päeva jooksul klassijuhatajale.
10) Õppetööga seotud vabandused esita aineõpetajale enne tunni algust
11) Võta kaasa kõik tunniks vajalikud õppevahendid – kooli päevik, õpik, vihikud,
kirjutusvahendid ja muu vajalik.
12) Tee kodused tööd ja esita kõik ettenähtud ülesanded õpetajale õigeaegselt.
13) Tunni ajal ei sööda, jooda ega närita närimiskummi.
14) Hoia tunni ajal telefon hääletul režiimil ja koolikotis.
15) Kooli avalikel üritustel telefoni ja nutiseadmete kasutamine keelatud.
16) Vajadusel on õpetajal õigus õpilase istekohta klassis muuta.
17) Tunnis ebaviisakalt käitunud õpilase võib õpetaja tunnist eemaldada, tagades õpilasele
järelevalve ja iseseisvad tööülesanded, mida tunni lõppedes kontrollitakse.
18) Tunni ajal võid klassist lahkuda vaid õpetaja loal.
19) Õpilane kannab kehalise kasvatuse tundides spordirõivastust. Kehalise kasvatuse tundide
riietega ei käida teistes õppetundides.
20) Kehalise kasvatuse tunnist vabastatud õpilased viibivad tunni ajal oma klassi juures ning
abistavad vajadusel aineõpetajat, juhul kui õpetaja ei otsusta teisiti.
21) Keelatud on ropendamine, kooli koridorides jooksmine, WC-s vajaduseta viibimine ja
kogunemine, igat laadi ostu-müügi tehingud, hasartmängud, õppepäeva jooksul kooli
territooriumilt lahkumine.
22) Õpilane ei tohi omada tubakatooteid, e-sigaretti, alkohoolseid jooke, energiajooke,
uimasteid, pürotehnikat, terariistu.
23) Ilusa ja kuiva ilma korral võid vahetunni veeta kooli hoovis.
24) Õpilane hoiab puhtust koolimajas ja koolimaja ümbruses.
25) Kooliruumide, koolimööbli ning muu inventari, õppevahendite, raamatute, kaasõpilaste
vara jms tahtliku rikkumise või hooletu hoidmise korral tuleb vastavalt osapoolte
kokkuleppele kahju hüvitada.
26) Osale kõigil õppekavaga ettenähtud üritustel.
27) Kooli sööklasse mine sööma ainult oma söögivahetunnil.
28) Sööklas ole viisakas ja vaikne, oma toidunõud vii ise ära. Sööklas järgi lauakombeid ja
kultuurse käitumise reegleid.
29) Sööklas pakutav toit on mõeldud kohapeal söömiseks, mitte kaasa võtmiseks.