Tugiteenuste  jaotus

Õpilastele osutatavad tugiteenused jagunevad:

1) haridusasutuse poolt osutatavad võimalikud tugiteenused;
2) väljaspool haridusasutust õpilastele osutatavad tugiteenused.

 HEV õpilastele seadusandlusega võimaldatud klassides ja rühmades õppe korraldamine vajadusel ja nõustamiskomisjoni soovitusel:

  • õpetamine väikeklassis;
  • ühe õpilase õpetamisele keskendatud õppe rakendamine;
  • koduõpe tervislikel põhjustel.

Võimalus rakendada koduõpet lapsevanema soovil 1.-9. klass, vanema poolt vastava avalduse esitamisel (ei vaja nõustamiskomisjoni soovitust).

I  Haridusasutuses osutatavad tugiteenused

1. Tugiõppetunnid pärast õppetunde (konsultatsioonid ja järeleaitamine) vastavalt graafikule

2. Õpiabi  ainetunnis - kasutatakse erivajaduse spetsiifikast tulenevaid erimetoodilisi töövõtteid ja rakendatakse eripedagoogilise sekkumise põhimõtteid - diferentseeritud õpetamine ja hindamine, kohandatud jõukohane õppematerjal.

3. Õpiabirühmades tegevuse rakendamine:

a) õpilaste suulise ja kirjaliku kõne arendamine lähtuvalt kõnepuude mehhanismist või

 olemusest, kõnepuuete korrigeerimine;

b) õpilaste kognitiivsete oskuste arendamine;

c) eripedagoogiliste võtete abil õpioskuste ja õpivilumuste kujundamine ja arendamine;

d) individuaalse õppekava koostamine õpilasele õpiabitundideks lähtuvalt klassi või aineõpetaja töökavast.

4. IÕK koostamine HEV õpilasele kooli otsusel - õpitulemusi ei vähendata, erisused õppesisus, õppekorralduses, hindamises.

5. IÕK koostamine vajadusel Pärnu Rajaleidja keskuse soovitusel - võimalik asendada või vähendada õpitulemusi, asendada kohustuslikke aineid või neist vabastada.

6. IÕK koostamine valdkonnaandekatele lastele - erisused õppekorralduses, õppesisus.

7. Tugiõppetunnid eksamiainetes

8. Töö arenguringis

9. Psühholoogiline nõustamine ja abi - soovitame Pärnumaa Rajaleidja keskuse abi.

10. Sotsiaalpedagoogiline nõustamine ja abi

11. Meditsiiniline abi vastavalt koolitervishoiu süsteemis ettenähtule

12. Tugikomisjoni töö ja abi õpilaste probleemide lahendamisel (iga õppeveerandi lõpus ja vajadusel kogu õppeperioodi kestel)

13. Huvitegevus– oluline  roll õpilase kompensatsioonimehhanismide arendamisel õpiraskuste ületamiseks.

14. Raamatukogu töö koolis–  omab üldarendavat ja õppeainete omandamist toetavat rolli.

II Väljaspool haridusasutust soovitame Pärnumaa Rajaleidja keskuse nõustamisteenuseid -

psühholoogiline, logopeediline, eripedagoogiline ja sotsiaalpedagoogiline nõustamine ning nõustamiskomisjoniga seotud küsimused.

www.rajaleidja.ee/parnumaa

e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.