Surju Põhikooli arengukava 2016-2020 (pdf)
KINNITATUD Surju Vallavolikogu 17. novembri 2016 otsusega nr 30

Surju Põhikooli põhimäärus (pdf)
KINNITATUD Surju Vallavolikogu 13. detsembri 2010 määrusega nr. 17

Surju Põhikooli kodukord (pdf)
KINNITATUD direktori käskkirjaga 1-4/7, 19.01.2011
MUUDATUSED Kehtestatud direktori käskkirjaga 1-4/6, 16.09.2014

Surju Põhikooli asjaajamiskord (pdf)
KINNITATUD Kooli direktori .08. 2013 käskkirjaga nr 1-4/30

 

Surju Põhikooli õppekava (pdf)
          Lisa 1.   Ainevaldkond "Keel ja kirjandus" (pdf)
          Lisa 2.   Ainevaldkond "Võõrkeeled" (pdf)
          Lisa 3.   Ainevaldkond "Matemaatika" (pdf)
          Lisa 4.   Ainevaldkond "Loodusained" (pdf)
          Lisa 5.   Ainevaldkond "Sotsiaalained" (pdf)
          Lisa 6.   Ainevaldkond "Kunstiained" (pdf)
          Lisa 7.   Ainevaldkond "Tehnoloogia" (pdf)
          Lisa 8.   Ainevaldkond Kehaline kasvatus" (pdf)
          Lisa 9.   Valikaine "Multimeedia" (pdf)
          Lisa 10. Valikaine "Karjääriõpetus" (pdf)
          Lisa 11. Põhikooli lihtsustatud õppekava (pdf)

Alus: Vabariigi Valitsuse 06.01.2011. a määrus nr 1 „Põhikooli riikliku õppekava“
KINNITATUD direktori kk-ga 31. august 2011 nr 1-4/4
MUUDATUSED Kinnitatud direktori käskkirjaga 30. august 2014 nr 1-4/3
MUUDATUSED Kinnitatud direktori käskkirjaga 01. september 2015 nr 1-4/3