Põhikooli lõpueksamid 2018/2019 õppeaastal

eesti keel – 3.juuni 2019.a;

matemaatika – 10. juuni 2019.a;
 

Valikeksamid (õpilased teatavad valikeksami koolile 1. veebruariks):

valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2019.a;

valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13-14. juuni 2019.a
 

Põhikooli lõpueksamid algavad kell 10.00. Eksamiks antakse aega kaks kuni kolm astronoomilist tundi. Eesti keele kui teise keele ja võõrkeele lõpueksamid koosnevad kirjalikust ja suulisest osast, ülejäänud eksamid on kirjalikus vormis.
 

Üleminekueksam (väljavõte kooli õppekava üldosast):

  • 8. klassis sooritavad Surju Põhikooli õpilased üleminekueksami valitud õppeaines (õpilased teatavad valikaine eksami koolile 1. veebruariks).
  • Üleminekueksam toimub enne õppeperioodi lõppu.
  • Üleminekueksami hinne kantakse eraldi hindena tunnistusele.
  • Mitterahuldava üleminekeksami hinde korral jäetakse õpilane täiendavale õppetööle, mis lõpeb järeleksamiga.
     

Riiklikud tasemetööd 2018/19 õppeaastal:

3. klass:
1) eesti keel (paberil) – 8. mai 2019.a;
2) matemaatika (paberil) – 15. mai 2019.a.

4. klass:
1) loodusvaldkond (elektrooniliselt) - 2. oktoober 2018

6. klass:
1) eesti keel (elektrooniliselt) – 14. mai 2019.a;
2) matemaatika (elektrooniliselt)– 21. mai 2019.a;

7. klass:
1) loodusvaldkond (elektrooniliselt) - 25. september 2018

 

Tasemetööde ajad on antud haridus- ja teadusministri määrusega „Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2018/2019. õppeaastal“.