Põhikooli lõpueksamid 2019/2020 õppeaastal

eesti keel – 1.juuni 2020.a;

matemaatika – 4. juuni 2020.a;
 

Valikeksamid (õpilased teatavad valikeksami koolile 1. veebruariks):

valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 10. juuni 2020.a;
 
valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 10.-11. juuni 2020.a

 

Põhikooli lõpueksamid algavad kell 10.00. Eksamiks antakse aega kaks kuni kolm astronoomilist tundi. Eesti keele kui teise keele ja võõrkeele lõpueksamid koosnevad kirjalikust ja suulisest osast, ülejäänud eksamid on kirjalikus vormis.
 

Üleminekueksam (väljavõte kooli õppekava üldosast):

  • 8. klassis sooritavad Surju Põhikooli õpilased üleminekueksami valitud õppeaines (õpilased teatavad valikaine eksami koolile 1. veebruariks).
  • Üleminekueksam toimub enne õppeperioodi lõppu.
  • Üleminekueksami hinne kantakse eraldi hindena tunnistusele.
  • Mitterahuldava üleminekeksami hinde korral jäetakse õpilane täiendavale õppetööle, mis lõpeb järeleksamiga.
     

Riiklikud tasemetööd 2019/20 õppeaastal:

3. klass:
1) eesti keel (paberil) – 12. mai 2020.a;

4. klass:
1) loodusvaldkond (elektrooniliselt) – 1.-2. oktoober 2019.a;

6. klass:
1) eesti keel (elektrooniliselt) – 13. mai 2020.a;

7. klass:
1) loodusvaldkond (elektrooniliselt) – 24.-25. september 2019.a;

 8. klass:
1) digipädevus:  30. märts – 3. aprill 2020.a.
 
Tasemetööde ajad on antud haridus- ja teadusministri määrusega Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2019/2020. õppeaastal“.