Põhikooli lõpueksamid 2014/2015 õppeaastal

eesti keel ja kirjandus (kirjalik) – 1.juuni 2015.a;

matemaatika (kirjalik) – 5. juuni 2015.a;

Valikeksamid (õpilased teatavad valikeksami koolile 1. veebruariks): 

bioloogia, keemia, füüsika, geograafia, ajalugu, ühiskonnaõpetus – 10. juuni 2015.a;

inglise ja vene keel võõrkeelena (kirjalik) – 10. juuni 2015.a; inglise ja vene keel võõrkeelena (suuline) – 11. juuni 2014.a.

Üleminekueksam (väljavõte kooli õppekava üldosast):

  • 8. klassis sooritavad Surju Põhikooli õpilased üleminekueksami valitud õppeaines (õpilased teatavad valikaine eksami koolile 1. veebruariks).
  • Üleminekueksam toimub enne õppeperioodi lõppu.
  • Üleminekueksami hinne kantakse eraldi hindena tunnistusele.
  • Mitterahuldava üleminekeksami hinde korral jäetakse õpilane täiendavale õppetööle, mis lõpeb järeleksamiga.

Riiklikud tasemetööd 2014/15 õppeaastal

3. klass:
1) eesti keel (kirjalik) – 13. mai 2015.a;
2) matemaatika (kirjalik) – 19. mai 2015.a.

6. klass:
1) eesti keel (kirjalik) – 12. mai 2015.a;
2) matemaatika (kirjalik)– 14. mai 2015.a;
3) muu õppeaine (kirjalik) – 20. mai 2015.a.